Regulamin


§1 Ogólne / Zakres

W stosunkach handlowych między Bonsaischule Wenddorf, a klientem (nabywcą towarów) poniższe ogólne warunki mają zastosowanie wyłącznie w wersji dostępnej w Internecie w momencie zakupu (w przypadku zamówienia online - w momencie składania zamówienia), chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie w indywidualnych przypadkach. Ustne porozumienia poboczne lub ustne zapewnienia nie mają mocy prawnej. Aby były prawnie skuteczne, muszą mieć formę pisemną.

Niniejsze warunki są częścią wszystkich umów dostawy, porozumień i ofert. Uznaje się je za uznane najpóźniej w momencie złożenia zamówienia lub przyjęcia dostawy. Obowiązują one również we wszystkich przyszłych transakcjach bez ponownego wyraźnego uzgodnienia z kupującym.

Wyraźnie sprzeciwiamy się warunkom zakupu lub zamówienia lub innym ogólnym warunkom, które odbiegają od naszych warunków sprzedaży i dostaw, są z nimi sprzeczne; nawet jeśli te inne warunki są znane, nie staną się one częścią umowy, chyba że wyraźnie wyrazimy na piśmie zgodę na ich ważność.

Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszego regulaminu okażą się lub staną się nieskuteczne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych klauzul.

Ogólne warunki Bonsaischule Wenddorf dotyczą wyłącznie wysyłki na terenie Niemiec i sprzedaży na miejscu w Wenddorf. Obowiązuje prawo niemieckie, chyba że prawo nadrzędne ma pierwszeństwo.

Konsumenci w rozumieniu niniejszego regulaminu to osoby fizyczne, z którymi nawiązuje się stosunki handlowe, bez przypisywania im działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej.

Przedsiębiorcy w rozumieniu niniejszych warunków to osoby fizyczne lub prawne lub spółki osobowe, z którymi nawiązuje się stosunki handlowe i które prowadzą działalność gospodarczą lub niezależną działalność zawodową.

Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu są zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy.

§2 Zawarcie i odstąpienie od umowy

Klient zamawia towary w Bonsaischule Wenddorf poprzez zakupy online w Internecie lub kupuje te towary na miejscu w Wenddorf.

Jeżeli konsument zamawia towar drogą elektroniczną, niezwłocznie potwierdzimy otrzymanie zamówienia. Potwierdzenie odbioru nie stanowi jeszcze wiążącej akceptacji zamówienia. Potwierdzenie odbioru można rozumieć jako deklarację odbioru zamówienia.

W przypadku, gdy Klient zamawia towar drogą elektroniczną, tekst umowy zostanie przesłany Klientowi na adres e-mail.

Bonsaischule Wenddorf zobowiązuje się do realizacji zamówienia zgodnie z warunkami strony internetowej, pod warunkiem, że zamówienie jest ograniczone do ilości zwyczajowo stosowanych w gospodarstwach domowych.

Bonsaischule Wenddorf jest uprawniona do odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia błędów pisarskich, drukarskich lub obliczeniowych na stronie internetowej lub błędnych stanów magazynowych.

§3 Ceny / Zamówienie / Zakup

Ceny w sklepie internetowym Bonsaischule Wenddorf mogą ulec zmianie, są niewiążące i ważne tylko tak długo, jak są publikowane w Internecie. Nasze ceny zawierają ustawowy podatek VAT, który jest wykazywany osobno. Wszystkie ceny (cena towaru plus cena za transport) obowiązują w firmie Wenddorf.

Klienci mogą składać zamówienia online w naszym sklepie internetowym. Zamówienie jest ofertą wiążącą. Ofertę tę możemy przyjąć w ciągu 1 tygodnia po pisemnym potwierdzeniu zamówienia (zwykle e-mailem). Alternatywnie, klienci mogą również kupić oferowane towary w naszej siedzibie w Wenddorf w godzinach naszej pracy.

Zamówienia towarów w sklepie internetowym wymagają dla swej ważności naszego pisemnego potwierdzenia. Odbywa się to automatycznie za pośrednictwem wiadomości e-mail z potwierdzeniem podczas składania zamówienia w Internecie.

§4 Dostawa

O ile nie uzgodniono inaczej, dostawa jest realizowana z magazynu Wenddorf na adres wskazany przez klienta lub odrębnie wskazany adres dostawy. Alternatywnie, zamówiony towar można również odebrać na miejscu w Wenddorf.

Ryzyko przechodzi na klienta z chwilą odebrania zamówienia przez klienta w punkcie sprzedaży na miejscu w Wenddorf lub przekazania przesyłki ze szkoły bonsai Wenddorf nadawcy, nawet w przypadku dostaw częściowych. Dotyczy to w szczególności uszkodzenia towaru, ale także opakowania. Na pisemną prośbę klienta (również e-mail) ubezpieczamy dostawę w jego imieniu i na jego konto.

Jeżeli kupującym jest konsument, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia się sprzedanego towaru nie przechodzi na kupującego do chwili wydania towaru.

Podane w sklepie terminy dostawy nie są wiążące, chyba że są wyraźnie oznaczone jako wiążące.

Jeśli nie jest możliwe dostarczenie odpowiedniej ilości zamówionych artykułów w uzgodnionym terminie, w miarę możliwości otrzymasz częściową ilość.

O ile nie uzgodniono inaczej, przesyłki do nas należy zawsze odprawić. Jeśli klient ma prawo nie płacić za transport, po ustaleniu tego roszczenia otrzyma zwrot kosztów.

§5 Rękojmia za wady i odpowiedzialność

W przypadku wady zakupionego przedmiotu, za którą odpowiada Bonsaischule Wenddorf, Bonsaischule Wenddorf jest uprawniona do usunięcia wady lub dokonania dostawy zastępczej.

Jeśli Bonsaischule Wenddorf nie jest gotowa lub nie jest w stanie naprawić wady lub zapewnić dostawy zastępczej, lub jeśli jest to opóźnione poza rozsądny okres, z przyczyn, za które Bonsaischule Wenddorf odpowiada, lub jeśli usunięcie wad lub dostawa zastępcza nie powiedzie się w jakikolwiek inny sposób, klient może według własnego uznania - odstąpić od umowy lub zażądać odpowiedniego obniżenia ceny zakupu.

Przedsiębiorcy muszą powiadomić nas na piśmie o oczywistych wadach w ciągu 1 tygodnia od otrzymania towaru. W przeciwnym razie dochodzenie roszczeń gwarancyjnych jest wykluczone. Termin jest wystarczający do terminowej wysyłki. Przedsiębiorca ponosi pełny ciężar dowodu za wszelkie żądania reklamacyjne, w szczególności za samą wadę, oraz za terminowość zgłoszenia wady.

Konsumenci muszą poinformować nas na piśmie o oczywistych wadach w ciągu dwóch tygodni od momentu ustalenia stanu niezgodnego z umową towaru. Otrzymanie przez nas zawiadomienia jest decydujące dla zachowania terminu. Jeżeli konsument nie poda tych informacji, uprawnienia gwarancyjne wygasają po dwóch tygodniach od wykrycia wady. Ciężar dowodu co do momentu, w którym wada została wykryta, spoczywa na konsumencie.

Jeżeli konsumenta nakłoniły do ​​zakupu błędne stwierdzenia w prospekcie, to na nim spoczywa ciężar dowodu.

Jeżeli przedmiotem zakupu jest żywa roślina, na kliencie spoczywa ciężar dowodu w przypadku śmierci, zarażenia szkodnikami lub inną chorobą rośliny, że fakty te nie wynikają z niewłaściwego obchodzenia się z rośliną po jej dostarczeniu.

O ile poniżej nie określono inaczej, dalsze roszczenia klienta – z jakichkolwiek przyczyn prawnych – są wykluczone.

Bonsaischule Wenddorf nie ponosi zatem odpowiedzialności za szkody, które nie powstały w samym przedmiocie dostawy. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za utracony zysk lub inne straty finansowe poniesione przez klienta. O ile odpowiedzialność Bonsaischule Wenddorf jest wyłączona lub ograniczona, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności pracowników, przedstawicieli i pełnomocników.

Wszelka odpowiedzialność jest ograniczona do możliwej do przewidzenia szkody w momencie zawarcia umowy.

Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania, jeżeli przyczyną szkody jest działanie umyślne lub rażące niedbalstwo. Ponadto nie ma zastosowania, jeśli klient dochodzi roszczeń z §§ 1, 4 Ustawy o odpowiedzialności za produkt, roszczeń z tytułu braku gwarantowanej własności lub roszczeń odszkodowawczych z powodu niewykonania zgodnie z §§ 463, 480 ust. 2 BGB (Ogólnoniemiecki Kodeks Cywilny).

Jeżeli Bonsaischule Wenddorf w wyniku zaniedbania naruszy istotne zobowiązanie umowne, obowiązek wypłaty odszkodowania za szkodę majątkową lub szkodę na osobie ogranicza się do typowej szkody.

Niewielkie odchylenia od przedmiotu zakupu pod względem jakości, koloru, kształtu nie stanowią wady, pod warunkiem, że są one zwyczajowe w handlu i są uzasadnione dla klienta.

Bonsaischule Wenddorf nie daje gwarancji kiełkowania nasion ani gwarancji wzrostu młodych roślin.

Gwarancja autentyczności gatunkowej bylin jest udzielana do wysokości odpowiedniej kwoty faktury. Niedokładność gatunkową należy zgłosić na piśmie w ciągu 2 tygodni.

Bonsaischule Wenddorf nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość strony internetowej Bonsaischule-Wenddorf.de. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec Bonsaischule Wenddorf dotyczące wszelkiego rodzaju szkód, które mogą być spowodowane wykorzystaniem lub niewykorzystaniem dostarczonych informacji lub wykorzystaniem błędnych informacji, są zasadniczo wykluczone. Bonsaischule Wenddorf wyraźnie zastrzega sobie prawo do modyfikacji wpisów w całości lub w części lub do usunięcia ich z serwera w całości lub w części.

Informacje i instrukcje, w szczególności instrukcje dotyczące pielęgnacji bonsai, są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, ale bez gwarancji poprawności i nieszkodliwości stosowanych procesów, metod i produktów.

Staramy się szanować prawa autorskie materiałów wykorzystywanych na wszystkich naszych stronach internetowych. Jeśli jednak na naszej stronie internetowej znajdują się materiały, które są chronione prawami autorskimi osób trzecich, ale nie zostały zidentyfikowane jako takie, nie można ustalić praw autorskich osób trzecich. W przypadku takiego niezamierzonego naruszenia praw autorskich osób trzecich usuniemy naruszające prawa materiały z naszej strony internetowej, po powiadomieniu lub - na żądanie, oznaczymy je informacją o prawach autorskich.

Jeśli roszczenia dotyczące opłat są zgłaszane z powodu nieumyślnego naruszenia praw autorskich, kwota tej opłaty jest oparta na stawkach opłat, które zwykle płacimy za powiązane składki.

§6 Ceny, termin i płatność, zwłoka, zastrzeżenie własności

Wszystkie ceny obowiązują, w zależności od obiektu sprzedaży - bez opakowania i transportu, w euro plus podatek VAT. Jeżeli rośliny są wybierane osobiście w naszej firmie, ceny katalogowe nie obowiązują.

Cena zakupu jest płatna natychmiast po otrzymaniu bez potrąceń. W żadnym wypadku zniżka nie zostanie przyznana.

Jeżeli klient zalega z płatnością, Bonsaischule Wenddorf ma prawo żądać odsetek za zwłokę w wysokości 4% rocznie, powyżej stopy bazowej ogłoszonej przez Niemiecki Bank Federalny. W przypadku przekroczenia terminu płatności o więcej niż 7 dni, odsetki za zwłokę będą naliczane bez konieczności specjalnego upomnienia kupującego.

Jeżeli koszty i odsetki już powstały, jesteśmy uprawnieni do potrącenia płatności najpierw z kosztami, następnie z odsetkami, a na koniec z usługą główną. Płatność uważa się za dokonaną tylko wtedy, gdy możemy dysponować kwotą.

§7 Zastrzeżenie własności

W umowach z konsumentami zastrzegamy sobie prawo własności do towaru do momentu pełnej zapłaty ceny zakupu.

W umowach z przedsiębiorcami zastrzegamy sobie własność towaru do czasu pełnego uregulowania wszelkich roszczeń z trwających stosunków handlowych, w tym roszczeń dodatkowych. Zastrzeżenie własności pozostaje również w przypadku, gdy niektóre z naszych roszczeń są uwzględnione na aktualnej fakturze, a saldo zostało sporządzone i uznane.

W przypadku roślin nasza własność zastrzeżonego towaru nie zostaje utracona, jeżeli przedsiębiorca jako kupujący przechowuje dostarczone rośliny na swojej lub cudzej posesji do czasu ich odsprzedaży. Towary objęte zastrzeżeniem własności muszą być przechowywane oddzielnie od innych zakładów i muszą być oznakowane w taki sposób, aby można było je rozpoznać jako pochodzące od nas.

Klient jest zobowiązany do starannego i niedodpłatnego obchodzenia się z zastrzeżonym towarem. Obejmuje to w szczególności właściwe przechowywanie, sadzenie, nawożenie i nawadnianie.

Jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru, jeżeli klient działa niezgodnie z umową, w szczególności w przypadku zwłoki w płatności.

Przedsiębiorca jest uprawniony do odsprzedaży towarów w ramach zwykłej działalności gospodarczej. Przedsiębiorca niniejszym przenosi na nas wierzytelności przysługujące kupującemu z tytułu odsprzedaży, łącznie ze wszystkimi prawami ubocznymi oraz z ewentualnymi roszczeniami salda. Przyjmujemy tę cesję. Po dokonaniu cesji przedsiębiorca jest upoważniony do ściągnięcia wierzytelności. Zastrzegamy sobie prawo do samodzielnego ściągnięcia wierzytelności, gdy przedsiębiorca nie wywiązuje się należycie ze swoich zobowiązań płatniczych i popadnie w zwłokę.

§8 Potrącenie, zatrzymanie

Konsument jest uprawniony do potrącenia tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały prawnie ustalone lub uznane przez Bonsaischule Wenddorf. Ponadto, jest on uprawniony do skorzystania z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.

W obrocie prawnym wyłączone jest korzystanie z prawa do odmowy świadczenia lub prawa zatrzymania przez naszych klientów biznesowych.

§9 Ilustracje, wzory i wymiary

Przykłady przedstawione w sklepie internetowym Bonsaischule Wenddorf przedstawiają towary o przeciętnej jakości. Nie wszystkie towary muszą odwzorowywać przykład w każdym szczególe.

Ilustracje, wymiary, wagi i inne dane dotyczące charakterystyki, publikowane w sklepie internetowym Bonsaischule Wenddorf są wiążące tylko wtedy, gdy zostało to wyraźnie uzgodnione na piśmie. Wymiary: wysokości, długości, szerokości i średnicy są jedynie przybliżone, dopuszczalne są niewielkie odchylenia.

Zdjęcia zostały przez nas starannie wybrane i zasadniczo odpowiadają oferowanym produktom. W pojedynczych przypadkach mogą jednak wystąpić znaczne różnice między zdjęciem produktu a dostarczonym towarem. Dotyczy to w szczególności wszystkich roślin, jak również wielu produktów ceramicznych.

Zdjęcia stanowią pomoc w wyborze towarów. Kupujący nie ma prawa rościć sobie prawa do identyczności dostarczonego towaru z ilustracjami. Ilustracje mają jedynie charakter poglądowy.

§10 Właściwość miejscowa sądu i prawo właściwe

W przypadku różnic zdań i sporów prawnych zastosowanie ma wyłącznie prawo niemieckie.