Prawo do anulowania


Konsumenci (zgodnie z §13 Ogólnoniemieckim Kodeksem Cywilnym) mają ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, które wyjaśniono poniżej. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie są ani handlowe, ani samozatrudnione.

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia wynosi 14 dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia (nie będąca przewoźnikiem) weszła w posiadanie ostatniego towaru.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz nas o tym poinformować

  Bonsaischule Wenddorf
  Detlef Goroll
  Forsthaus Buctum 1
  39517 Wenddorf (Niemcy)
  Telefon: +49(0)39363-97721
  E-mail: Service@Bonsaischule Wenddorf.de

poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mailem) o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Możesz w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu anulowania, wystarczy, że wyślesz wiadomość dotyczącą skorzystania z prawa do anulowania przed upływem okresu anulowania.


Konsekwencje odwołania

Jeśli odwołasz tę umowę, zwrócimy Ci wszystkie płatności, które od Ciebie otrzymaliśmy, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z tego, że wybrałeś inny rodzaj dostawy niż najtańsza oferowana standardowa dostawa przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o anulowaniu niniejszej umowy. Do tej spłaty używamy tych samych środków płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą coś innego. W żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami za ten zwrot. Możemy odmówić zwrotu, dopóki nie otrzymamy zwróconego towaru lub dopóki nie przedstawisz dowodu zwrotu towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Towar należy zwrócić do nas niezwłocznie, w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformujesz nas o odstąpieniu od niniejszej umowy

  Bonsaischule Wenddorf
  Detlef Goroll
  Forsthaus Buctum 1
  39517 Wenddorf (Niemcy)

Termin jest zachowany, jeśli odeślesz towar przed upływem czternastu dni.

Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towarów, wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.


Wzór ustawowego formularza anulowania

Wzór formularza odstąpienia od umowy: Jeżeli chcesz odstąpić od umowy, możesz skorzystać z tego formularza. Prosimy o wypełnienie i odesłanie. (*) Niepotrzebne skreślić.


Na:

  Bonsaischule Wenddorf
  Detlef Goroll
  Forsthaus Buctum 1
  39517 Wenddorf (Niemcy)
  Telefon: +49(0)39363-97721
  E-mail: Service@Bonsaischule Wenddorf.de


Ja/my(*) niniejszym odstępuję od zawartej przeze mnie/nas(*) umowy zakupu następujących towarów(*)/świadczenia następującej usługi(*)


Zamówienie (*)/odbiór (*)


Imię i nazwisko konsumenta(-ów)


Adres konsumenta(-ów)


Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeśli powiadomienie jest w formie papierowej)


Data
Specjalne uwagi dotyczące zwrotu:

Notatki te nie są warunkiem koniecznym skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy


  • Prosimy o zwrot towaru tylko po konsultacji z nami
  • Prosimy spakować towar bezpiecznie. Usługi kurierskie nie ponoszą odpowiedzialności za szkody transportowe spowodowane niewłaściwym opakowaniem
  • Nie należy wysyłać zwrotów za pobraniem. Nieodpłatne zwroty nie będą przez nas akceptowane.
  • Jeśli oryginalne opakowanie nie jest już dostępne, użyj odpowiedniego opakowania zastępczego
  • W przypadku przetwarzania zwrotnego/przelewu: Proszę dołączyć numer zamówienia do przesyłki zwrotnej

Twoja Bonsaischule Wenddorf