Satsuki Azalee Yuki

Satsuki Azalee Yuki - Bonsai

Satsuki Azalee Yuki (Rhododendron indicum) - Bonsai

Satsuki Azalee Yuki - Detail

Satsuki Azalee Yuki (Rhododendron indicum) - Bonsai Detail

Satsuki Azalee Yuki - Blüte

Satsuki Azalee Yuki (Rhododendron indicum) - Blüte