Satsuki Azalee Kiri no Hikari

Satsuki Azalee Kiri no Hikari - Bonsai

Satsuki-Azaleen Kiri no Hikari (Rhododendron indicum) - Bonsai

Satsuki Azalee Kiri no Hikari - Detail

Satsuki-Azaleen Kiri no Hikari (Rhododendron indicum) - Bonsai Detail

Satsuki Azalee Kiri no Hikari - Blüte

Satsuki-Azaleen Kiri no Hikari (Rhododendron indicum) - Blüte