Satsuki Azalee Juko no Kagayaki

Satsuki Azalee Juko no Kagayaki - Bonsai

Satsuki Azalee Juko no Kagayaki (Rhododendron indicum) - Bonsai

Satsuki Azalee Juko-no-kagayaki - Detail

Satsuki Azalee Juko no Kagayaki (Rhododendron indicum) - Bonsai Detail

Satsuki Azalee Juko-no-kagayaki - Blüte

Satsuki Azalee Juko no Kagayaki (Rhododendron indicum) - Blüte