Satsuki Azalee Hanazaiku

Satsuki Azalee Hanazaiku - Bonsai

Satsuki Azalee Hanazaiku (Rhododendron indicum) - Bonsai

Satsuki Azalee Hanazaiku - Detail

Satsuki Azalee Hanazaiku (Rhododendron indicum) - Bonsai Detail

Satsuki Azalee Hanazaiku - Blüte

Satsuki Azalee Hanazaiku (Rhododendron indicum) - Blüte